Bemutatkozunk

E-mail Nyomtatás

Óvodánkban három homogén életszervezésű csoportban esztétikus, igényesen kialakított környezetben folyik a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése.   

Élményekben gazdag, érzelmi biztonságot adó környezetet igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekek egyéni ütemű személyiségének fejlődése biztosított, korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazásával és programok beépítésével. Olyan feltételeket, fejlesztési lehetőségeket kínálunk, melyek által partnereink, elsősorban a szülők és gyermekeik folyamatosan elégedettek lehetnek.

Udvarunk tágas, füves – homokos - kavicsos területekkel szabdalt. A gazdagon felszerelt külső térben változatos mozgásfejlesztő játékokkal rendelkezünk, mely minden évszakban sokféle játékra, mozgásra ad lehetőséget a gyerekeknek. Udvari játékaink megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak. A magunk ültette fák, biztosítják a gyermekek számára az árnyékot a nyári melegben.

Csoportszobáink és a hozzájuk tartozó helységek világosak, esztétikusan berendezettek, kifejezik óvodánk egyéni arculatát.

A három gyermekcsoport számára a foglalkoztató termekben összesen 75 férőhelyet tudunk biztosítani. Óvodánkban minden csoportszobához öltöző, mosdó tartozik, így a helyiségek könnyen átláthatók, jól kihasználhatók a nap folyamán. A csoportok rendelkeznek sokféle, változatos, a képességfejlesztéshez szükséges fejlesztő eszközökkel, játékokkal.

Az intézmény tárgyi feltételei, felszereltsége a pályázati, a szponzori és a fenntartói támogatás eredményeként folyamatosan bővülnek, törekszünk a kötelező eszköz- és felszerelés jegyzék követelményeihez való megfelelésen túl olyan speciális eszközök / tornaszerek, rajzeszközök, udvari játékeszközök, stb./ beszerzésére is, melyek elősegítik a gyermekek sokoldalú fejlődését.

Bútoraink, eszközeink újak, esztétikusak, a gyermekek igényeihez és méretéhez igazodnak. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon, helyen és biztonságuk figyelembevételével helyezzük el.

2011-ben DDOP pályázat keretében egy új épületrésszel, egy multifunkciós teremmel bővült óvodánk, mely elsősorban testnevelési célokat szolgál. Ez a terem helyt ad egyéb tevékenységeknek is, mint pl.: tánc, játékos német-angol foglalkozások, Manó Klub tevékenységeinek, egyéb óvodai rendezvényeknek.

A pályázat során megújult a tetőszerkezet, korszerű nyílászárók kerültek beépítésre, megtörtént a teljes épület hőszigetelése, csatornázása is.

Gazdag, színes, ötletes dekorációkkal, az aktuális évszakhoz, népszokásokhoz, hagyományokhoz, ünnepekhez igazodva tesszük szebbé óvodai környezetünket. A gyermekek által készített alkotások folyamatosan díszítik óvodánk tereit, így a gyermekek otthonosabbnak érzik az épületet, sajátjuknak, mely megengedi, hogy kifejezhessék identitásukat, egyediségüket.

Nevelési programunkat továbbfejlesztettük a kompetencia alapú nevelés megvalósítását segítő óvodai programcsomag beépítésével 2009. szeptemberétől 1 óvodai gyermekcsoportban a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. pályázati program keretében. A helyi nevelési programunk nevelési terveihez illesztettük a Kompetencia alapú óvodai program tématerveit.

A pályázati program keretében az óvodapedagógusok olyan továbbképzéseken vettek részt, melyeken elsajátították a korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazását, az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tevékenységszervezést, a kooperatív technikákat.

A programcsomag bevezetése, alkalmazása és fenntartása a 2010/2011-es nevelési évtől mindhárom óvodai csoportban biztosítottá vált, óvodapedagógusaink folyamatos képzésekkel és az önképzés lehetőségével élve sajátították el a kompetencia alapú óvodai nevelés módszertanát.

A programcsomag sikeres beillesztéshez és alkalmazásához folyamatosan beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával óvodánkba járó gyermekek több és szélesebb körű ismerethez juthatnak, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését.

Óvodánkban a gyermekek sokféle tevékenységet végezhetnek a nap folyamán. Ebben az óvodai környezetben a gyermek szabadon mozog, játszik, alkot, sokat tevékenykedik, jól érzi magát.

Helyi nevelési programunkban kiemelt feladatként jelenik meg a népi kismesterségek megismerése, azon belül a néphagyományok ápolása – különös tekintettel közülük is a fazekasság és az agyagozás. Arra törekszünk, hogy a gyermekeknek minél több alkalmuk legyen az élményszerű megismerésre, alkotó részvételre, hogy az érzékelésen, észlelésen, érzelmi nevelésen keresztül jussanak el nemzeti értékeink, a népi kismesterségek, - azon belül a hagyományok megismeréséhez.

Óvodai kézműves kiállítások keretében folyamatosan megtekinthetők az elkészült gyermekmunkák, melyeken keresztül láthatóvá válik egyéni fejlődésük, kreativitásuk. Az együtt munkálkodás az óvodai élet sokszínűségét gazdagítja, a tehetséggondozói munkánk eredményességéhez nagyban hozzájárul.

Az www.educatio.hu oldalára óvodánk 4 jó gyakorlatot töltött fel és minősíttetett.
• „Ügyes Mancsok”- Agyagozástól a fazekasságig az óvodában
• „Ősz kincsei” témahét
• „Egészségedre” témahét
• „Mackóvilág” projekt

Referencia intézményként előminősítési folyamat a következő eredménnyel zárult 2010. szeptember 25 - én. „Az intézmény/feladatellátási hely az előminősítési feltételeknek megfelel, a felkészülést megkezdheti”

Jelenleg magunkénak tudhatunk egy referencia intézményi előminősítést is, mely az alábbi 3 referencia területet érinti:
1. Befogadó
2. Tehetséggondozó
3. Új típusú gyakorlóhely

2011. szeptemberében elnyertük a Zöld Óvoda címet.

Napi fejlesztő tevékenységeinkkel, programjainkkal, módszereinkkel szeretnénk elősegíteni a gyermekek minél egészségesebb, minél harmonikusabb, minél sokoldalúbb személyiségfejlődését. Változatos tartalmakat biztosítunk az egyéni és életkori sajátosságokhoz illeszkedően, hogy egyes tapasztalataikat, ismereteiket többféle helyzetben, módon, formában szerezhessék meg.

Nevelő, fejlesztő munkánk során arra törekszünk, hogy a közös tevékenységek, közös élmények örömét, érzelmi többletét a gyermekek átéljék. Élünk azokkal a helyzetekkel, melyek megadják annak a lehetőségét, hogy a kisgyermek szabályokat alkothasson, betarthassa, majd később betarttassa azt.

Helyi Nevelési Programunk segítségével a gyermekek személyisége olyan széleskörű fejlődést mutat, hogy bármilyen szakmai program alapján dolgozó iskolában képesek eredményesen helytállni.

Mindezen feltételek megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködünk a helyi általános iskola tanítóival, nevelőtestületével. A közös programok, egyéb rendezvények hozzájárulnak gyermekeink sikeres iskolakezdéséhez.