TÁMOP 3.1.4

"Luca, a boszorkány" témahét

Nyomtatás

2009. december 14.-18. között a TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan, a TŰZ modulon belül óvodánkban a Luca napjához köthető népszokásokkal, hagyományokkal ismerkedhettek meg a gyermekek játékos módon.

Igazi boszorkánykonyhává változott át a nagycsoportosok szobája, megtelve kedves varázslatokkal, bűbájjal. A boszorkanövendékek kipróbálhatták a bájitalkeverést, a varázslást. Boszibált rendeztek, fekete ruhába bújtak, táncoltak denevérekkel, seprűn lovagoltak, bográcsban főztek, fekete pókokkal, boszorkányokkal díszítették a szobát.

Felelevenítették a Luca napi népszokásokat is: sütöttek Luca pogácsát, vetettek Luca búzát, kotyolni mentek, aranyvesszőt hajtattak, Luca kalendáriumot készítettek, fokhagymával védekeztek a rontás ellen.

A támahét beszámolója

Prezentáció

Képek

"Kék Bolygó" óvodai projekt

Nyomtatás

A projekt célja:

- A gyermekek környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése.
- Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés.
- A családok környezettudatos attitűdjének formálása a közös programok során.
- A projekt résztvevőinek a Föld, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának, felelősségérzetének alakítása.

A projekt leírása, beszámolója

Prezentáció

Képek

„ÁTKAROLÓ” - óvodai beilleszkedést segítő program

Nyomtatás

Az innováció célja:

A településünkön és óvodánk vonzáskörzetéhez tartozó és ott élő családok gyermekeinek sikeres, teljes körű és tartós beóvodáztatásának segítése tervszerű előkészítése, bevezetésre, alkalmazásra való módszerek, feladatok egymásra épülésének, egymásutániságának, összefüggéseinek feltárása,
különös tekintettel a szülőkkel való együttműködésre, a partneri viszony kiépítésének, hatékony működtetésének fontosságára.

A program leírása 

Képek 

„MÁRTON LÚDJA” témahét (2010. november 8-12.)

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:

• Az őszvégi népszokások megismerése, kiemelten Márton napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.

• Kommunikációs képesség fejlesztése.

• Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.

• A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.

• A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.

• A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.

• A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.

• Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségeket. A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus ill. néphagyományokat követő tevékenységek segítsék elő a Márton napi szokások, néphagyományok megismerését.

A témahét leírása

Prezentáció

"LUCA, A BOSZORKÁNY” témahét (2010. december 7.-13.)

Nyomtatás

A témahét a TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0005 pályázati program keretében 2009. novemberében került kidolgozásra és kipróbálására. A gyermekek és az óvodapedagógusok tetszését is elnyerve 2010. december 7-13. között került újra megrendezésre az előző év sikeres tevékenységeit alapul véve, megújult tartalmakkal bővítve.

A témahét célja, feladata:
• A téli népszokások megismerése, kiemelten Luca napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó hiedelmek megbeszélése. Az adventi időszakhoz kötődő LUCA NAPI néphagyományok, szokások
felelevenítése, ápolása a TŰZ modulon belül.

• Vallástörténeti ismeretek, illetve egyéb hiedelmekkel való ismerkedés.

• Kommunikációs képesség fejlesztése.

• Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.

• A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.

• A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.

• A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.

• A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.

• Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

A témahét leírása

Prezentáció

Interneten, újságban megjelent összefoglaló cikk

"KÉK BOLYGÓ" projekt

Nyomtatás

Fejlesztési cél:
• A napi tevékenységbe ágyazva a gyermekek környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése.

• Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés.

• A családok környezettudatos attitűdjének formálása a közös programok során.

• A projekt résztvevőinek a Föld, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának, felelősségérzetének alakítása.

• A gyermekek tapasztalati, kognitív fejlődésének irányítása, tudásuk továbbfejlesztése, figyelembe véve az előzetes ismereteket, élményeket és a gyermekek képességeit. Az élményszerzésbe, tapasztalatokba ágyazott ismeretszerzés és ezek elmélyítése. Tevékenykedtetéssel domináló szerep jut az információk feldolgozásának.

• A gondolkodási képességek fejlesztése: a tudásalap kibővül kommunikációval, az információ hármas feldolgozásával (képzetek, verbalizáció, tapasztalat).

• Ismeretszerzés: A projekt a meglévő tapasztalatokra, élményekre, ismeretekre épít (előzetes tudás), mely kibővül új információkkal, összefüggések megláttatásával. Tehát ezek megszerzése, megértése, rendszerezése, emlékezetbe vésése a cél. A meglévő, illetve a kibővített tanulási ismereteket gyakorlati tevékenység folyamán gyakorolhatják a gyerekek, a problémamegoldó és kreativitást fejlesztő feladatokon, játékokon, cselekedtetéseken keresztül.

• Készségek: A tudatos tevékenység automatizált komponenseként jelenik meg a programban.

• A képességek fejlesztése hosszabb távú és sokrétű folyamat. A közös problémamegoldás, a team munka, a kooperativitás, a tapasztalás, a megközelítési mód együttes jelenléte a sikeres teljesítményeket célozzák. A folyamatos (verbális és nonverbális) kommunikáció, az együttműködés és folyamatos értékelés segíti az alapvető kompetenciák alapozását.

• A magatartás alakításánál az attitűdök szerepe emelhető ki. Várható, remélhető, hogy a gyerekek pozitív reakciói erősödnek az együttes élményszerzések, a feladatvégzések és a környezeti tényezők hatására a gyermekek kiegészítik tudásukat

Beszámoló

Prezentáció

„HÚSVÉTOLÓ” témahét (2011. április 14-20)

Nyomtatás

A témahét célja:
Célunk a hagyományok megismertetése, programokon keresztül a partneri kapcsolatok elmélyítése. A húsvéti várakozás, a készülődés lehetőséget biztosít a különböző kompetenciák elmélyítésére.

Ezek a kompetenciák a következők:
- Szociális kompetenciák (tolerancia, közös élmény átélése, együttműködés, egymás alkotásainak megbecsülése)
- Érzelmi kompetenciák (megtanulják elfogadni és tolerálni egymás érzelmeit, megtanulják kimutatni saját érzelmeiket)
- Értelmi kompetenciák (kognitív képességek fejlesztése)

Az óvoda természetes közege a hagyományőrzésnek. A hagyományok ápolásakor az együtt játszás, együtt munkálkodás örömtelivé, izgalmassá teszik a várakozási időt.
Maga az ünnep nem erőltetett, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét.

Ezért célunk:
- A húsvéti várakozás feldolgozása, megismerése
- A témakörök témákra bontása, ezeket különböző tevékenységek által ismertetjük meg
- A témahét szellemisége, gondolatisága a környezet külső megjelenésében is tükröződik
- A gyermekek közötti kapcsolatok elmélyítése
- Erősíteni a hagyományokat, és megismerni azok megtartásának fontosságát
- Tolerancia, a másság elfogadásának fontossága
- Multikulturális nevelés

Prezentáció

A témahét leírása

"DÖMÖTÖR” témahét (2010. október 25.-29.)

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:

- Az őszvégi népszokások megismerése, kiemelten Dömötör napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.
- Ismerkedés a pásztorok életével, szokásaikkal, eszközeikkel, kiemelten a juhászokkal, bárányokkal kapcsolatosan.
- Kommunikációs képesség fejlesztése.
- Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
- A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
- A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
- A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.
- A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
- Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

Prezentáció

A témahét leírása

„LUCA, A BOSZORKÁNY” témahét (2011. december 12-16. középső csoport)

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:

A téli népszokások megismertetése, kiemelten Luca napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó hiedelmek megbeszélése.
Az adventi időszakhoz kapcsolódó LUCA napi néphagyományok, szokások felelevenítése, ápolása a TŰZ modulon belül.
Kommunikációs képesség fejlesztése.
A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
A gyermekek esztétikai élmények kibontakoztatása.
A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő élményt és tapasztalásszerzési lehetőségeket.
A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos dramatikus ill. néphagyományok megismerését.

Prezentáció letöltése

„Ég a gyertya, ég” témahét (2011. december 12-16.)

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:
• A téli népszokások megismerése, a jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, néphagyományok ápolása, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.

• Kommunikációs képesség fejlesztése.

• Hogyan készülhetünk az ünnepekre? – ötletek, javaslatok gyűjtése.

• Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése.

• Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.

• A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.

• A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.

• A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.

• A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.

• Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

• Felszabadult, vidám, élményteli hét biztosítása gyermekek és felnőttek részére egyaránt, ünnepi készülődés örömei, ráhangolódás az ünnepre.

A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségeket. A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus ill. néphagyományokat felelevenítő tevékenységek segítsék elő az adventi hagyományok megismerését.

A témahét leírása

Prezentáció

„Ég a gyertya”- óvodai témahét Nyuszi csoport 2013. december

Nyomtatás

A témahét célja:

- Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.
- Felszabadult, vidám, élményteli hét biztosítása gyermekek és felnőttek részére egyaránt, ünnepi készülődés örömei, ráhangolódás az ünnepre.
- A téli népszokások megismerése, a jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, néphagyományok ápolása, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.
- Kommunikációs képesség fejlesztése.
- Hogyan készülhetünk, hangolódhatunk az ünnepekre? – Ötletek, javaslatok gyűjtése. Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése.
- Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
- A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
- A közösen átélt élmények, tapasztalatok öröme.
- A gyermekek esztétikai érzelmeinek kibontakoztatása.
- A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.

Prezentáció

"Luca a boszorkány" témahét - 2013. december 9-13.

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:

- A téli népszokások megismerése, kiemelten Luca napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó hiedelmek megbeszélése, felelevenítése, ápolása a TŰZ modulon belül.
- Kommunikációs képesség fejlesztése.
- Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
- A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
- A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
- A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.
- A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
- Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.
- A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségeket.
- A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus ill. néphagyományokat követő tevékenységek segítsék elő a Luca napi szokások, hagyományok megismerését.

Prezentáció

"Kék Bolygó" projekt - Középső csoport - 2013. április 8-26.

Nyomtatás

- Rajzolás, mintázás, kézimunka

- Munka jellegű tevékenységek,

- A környezet megismerése, védelme,

- Vers, mese,

- Ének, zene, énekes játék,

- Mozgás

Prezentáció

"Kék Bolygó" projekt - Nagycsoport - 2013. április 8-26.

Nyomtatás

- Tavasz, természet, időjárásváltozás, színek, illatok,

- Kertész leszek,

- Növények, növényvédelem,

- Ébredő természet, virágzó fa készítése dugónyomdával,

- Papírgurigából méhek készítése,

- Tavaszi virág készítése,

- .....

Prezentáció

„Belebújunk maskarába” farsangi témahét - nagy csoport (2013. február 11-15.)

Nyomtatás

- Farsang
- Farsangi fánk eredete
- Karnevál
- Játékok
- Táncmulatságok                            
- Vénlánycsúfolók
- Köszöntők
- Mohácsi busójárás
- Busó öltözet
- Busójárási menet

Prezentáció