TÁMOP 3.1.4 (2010-2011)

„MÁRTON LÚDJA” témahét (2010. november 8-12.)

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:

• Az őszvégi népszokások megismerése, kiemelten Márton napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.

• Kommunikációs képesség fejlesztése.

• Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.

• A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.

• A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.

• A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.

• A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.

• Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségeket. A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus ill. néphagyományokat követő tevékenységek segítsék elő a Márton napi szokások, néphagyományok megismerését.

A témahét leírása

Prezentáció

"LUCA, A BOSZORKÁNY” témahét (2010. december 7.-13.)

Nyomtatás

A témahét a TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0005 pályázati program keretében 2009. novemberében került kidolgozásra és kipróbálására. A gyermekek és az óvodapedagógusok tetszését is elnyerve 2010. december 7-13. között került újra megrendezésre az előző év sikeres tevékenységeit alapul véve, megújult tartalmakkal bővítve.

A témahét célja, feladata:
• A téli népszokások megismerése, kiemelten Luca napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó hiedelmek megbeszélése. Az adventi időszakhoz kötődő LUCA NAPI néphagyományok, szokások
felelevenítése, ápolása a TŰZ modulon belül.

• Vallástörténeti ismeretek, illetve egyéb hiedelmekkel való ismerkedés.

• Kommunikációs képesség fejlesztése.

• Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.

• A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.

• A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.

• A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.

• A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.

• Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

A témahét leírása

Prezentáció

Interneten, újságban megjelent összefoglaló cikk

"KÉK BOLYGÓ" projekt

Nyomtatás

Fejlesztési cél:
• A napi tevékenységbe ágyazva a gyermekek környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése.

• Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés.

• A családok környezettudatos attitűdjének formálása a közös programok során.

• A projekt résztvevőinek a Föld, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának, felelősségérzetének alakítása.

• A gyermekek tapasztalati, kognitív fejlődésének irányítása, tudásuk továbbfejlesztése, figyelembe véve az előzetes ismereteket, élményeket és a gyermekek képességeit. Az élményszerzésbe, tapasztalatokba ágyazott ismeretszerzés és ezek elmélyítése. Tevékenykedtetéssel domináló szerep jut az információk feldolgozásának.

• A gondolkodási képességek fejlesztése: a tudásalap kibővül kommunikációval, az információ hármas feldolgozásával (képzetek, verbalizáció, tapasztalat).

• Ismeretszerzés: A projekt a meglévő tapasztalatokra, élményekre, ismeretekre épít (előzetes tudás), mely kibővül új információkkal, összefüggések megláttatásával. Tehát ezek megszerzése, megértése, rendszerezése, emlékezetbe vésése a cél. A meglévő, illetve a kibővített tanulási ismereteket gyakorlati tevékenység folyamán gyakorolhatják a gyerekek, a problémamegoldó és kreativitást fejlesztő feladatokon, játékokon, cselekedtetéseken keresztül.

• Készségek: A tudatos tevékenység automatizált komponenseként jelenik meg a programban.

• A képességek fejlesztése hosszabb távú és sokrétű folyamat. A közös problémamegoldás, a team munka, a kooperativitás, a tapasztalás, a megközelítési mód együttes jelenléte a sikeres teljesítményeket célozzák. A folyamatos (verbális és nonverbális) kommunikáció, az együttműködés és folyamatos értékelés segíti az alapvető kompetenciák alapozását.

• A magatartás alakításánál az attitűdök szerepe emelhető ki. Várható, remélhető, hogy a gyerekek pozitív reakciói erősödnek az együttes élményszerzések, a feladatvégzések és a környezeti tényezők hatására a gyermekek kiegészítik tudásukat

Beszámoló

Prezentáció

„HÚSVÉTOLÓ” témahét (2011. április 14-20)

Nyomtatás

A témahét célja:
Célunk a hagyományok megismertetése, programokon keresztül a partneri kapcsolatok elmélyítése. A húsvéti várakozás, a készülődés lehetőséget biztosít a különböző kompetenciák elmélyítésére.

Ezek a kompetenciák a következők:
- Szociális kompetenciák (tolerancia, közös élmény átélése, együttműködés, egymás alkotásainak megbecsülése)
- Érzelmi kompetenciák (megtanulják elfogadni és tolerálni egymás érzelmeit, megtanulják kimutatni saját érzelmeiket)
- Értelmi kompetenciák (kognitív képességek fejlesztése)

Az óvoda természetes közege a hagyományőrzésnek. A hagyományok ápolásakor az együtt játszás, együtt munkálkodás örömtelivé, izgalmassá teszik a várakozási időt.
Maga az ünnep nem erőltetett, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét.

Ezért célunk:
- A húsvéti várakozás feldolgozása, megismerése
- A témakörök témákra bontása, ezeket különböző tevékenységek által ismertetjük meg
- A témahét szellemisége, gondolatisága a környezet külső megjelenésében is tükröződik
- A gyermekek közötti kapcsolatok elmélyítése
- Erősíteni a hagyományokat, és megismerni azok megtartásának fontosságát
- Tolerancia, a másság elfogadásának fontossága
- Multikulturális nevelés

Prezentáció

A témahét leírása

"DÖMÖTÖR” témahét (2010. október 25.-29.)

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:

- Az őszvégi népszokások megismerése, kiemelten Dömötör napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.
- Ismerkedés a pásztorok életével, szokásaikkal, eszközeikkel, kiemelten a juhászokkal, bárányokkal kapcsolatosan.
- Kommunikációs képesség fejlesztése.
- Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
- A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
- A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
- A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.
- A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
- Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

Prezentáció

A témahét leírása