TÁMOP 3.1.4 (2010-2011)

"KÉK BOLYGÓ" projekt

E-mail Nyomtatás

Fejlesztési cél:
• A napi tevékenységbe ágyazva a gyermekek környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése.

• Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés.

• A családok környezettudatos attitűdjének formálása a közös programok során.

• A projekt résztvevőinek a Föld, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának, felelősségérzetének alakítása.

• A gyermekek tapasztalati, kognitív fejlődésének irányítása, tudásuk továbbfejlesztése, figyelembe véve az előzetes ismereteket, élményeket és a gyermekek képességeit. Az élményszerzésbe, tapasztalatokba ágyazott ismeretszerzés és ezek elmélyítése. Tevékenykedtetéssel domináló szerep jut az információk feldolgozásának.

• A gondolkodási képességek fejlesztése: a tudásalap kibővül kommunikációval, az információ hármas feldolgozásával (képzetek, verbalizáció, tapasztalat).

• Ismeretszerzés: A projekt a meglévő tapasztalatokra, élményekre, ismeretekre épít (előzetes tudás), mely kibővül új információkkal, összefüggések megláttatásával. Tehát ezek megszerzése, megértése, rendszerezése, emlékezetbe vésése a cél. A meglévő, illetve a kibővített tanulási ismereteket gyakorlati tevékenység folyamán gyakorolhatják a gyerekek, a problémamegoldó és kreativitást fejlesztő feladatokon, játékokon, cselekedtetéseken keresztül.

• Készségek: A tudatos tevékenység automatizált komponenseként jelenik meg a programban.

• A képességek fejlesztése hosszabb távú és sokrétű folyamat. A közös problémamegoldás, a team munka, a kooperativitás, a tapasztalás, a megközelítési mód együttes jelenléte a sikeres teljesítményeket célozzák. A folyamatos (verbális és nonverbális) kommunikáció, az együttműködés és folyamatos értékelés segíti az alapvető kompetenciák alapozását.

• A magatartás alakításánál az attitűdök szerepe emelhető ki. Várható, remélhető, hogy a gyerekek pozitív reakciói erősödnek az együttes élményszerzések, a feladatvégzések és a környezeti tényezők hatására a gyermekek kiegészítik tudásukat

Beszámoló

Prezentáció