"Alkot-Lak" Tehetségműhely
E-mail Nyomtatás

Tehetséggondozó programunk

(képen klikkelve megtekinthető a prezentáció)

Felkészülésünk során tehetséggondozó programunkat követendő mintának ajánljuk, mint az óvodai tevékenységek változatos lehetőségének tárházát.

A népművészet eszközeivel, a népi kultúra átörökítésével valósítjuk meg tehetséggondozó programunkat. Rendezvényeink, projektjeink lehetőséget biztosítanak, hogy gyermekeink személyiségüknek és képességeiknek megfelelően fejlesztésben részesüljenek.

Ha a gyermek ügyesen rajzol, nem feltétlenül jelzi, hogy művész lesz belőle, fontos, hogy mit ábrázol, hogyan bánik a színekkel, anyagokkal, formákkal, mennyire érzelem gazdag, élményeket kifejezők a rajzok.

Megbízható eredményt akkor kapunk, ha a gyermekekkel foglalkozó összes felnőtt véleményét egybevetjük.

A tehetséggondozás területei: kézműves tevékenységek – agyagozástól a fazekasságig, de kibővítjük más népi kismesterségekkel és egyéb technikákkal is.

Ünnepeink, néphagyományos jeles napokra készülés a tehetséggondozás színterei, s az egyéni bemutatkozásra is alkalmat adó lehetőségek.

Óvodánk olyan tehetséggondozó programot kíván működtetni, amelynek célja, hogy elősegítse, és esélyt adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatásának.
A programban résztvevő gyermekeknél nem a teljesítményeket várjuk tőlük, hanem az új élmények szerzése a lényeg, a többi különböző kreatív tulajdonságokat hordozó gyermekek által. A módszer komplexen szolgálja a tehetséges kreatív gyermekek haladási ütemét.

2. A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkája, módszertana.

Célunk a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. /megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket/ . A kreatív, tehetségígéretes gyermekek további komplex fejlesztése.

A gyermekek fejlesztését két síkon kívánjuk megvalósítani: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.

A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha fejlesztésüket alapos tervezőmunka után megszervezzük és vállaljuk. Első lépesként olyan speciális célokat fogalmaztunk meg, melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, hogy sikeresek legyünk.

Évente egy alkalommal, minden gyermeket számba véve, októberben összegezzük a tapasztalatainkat. A kiscsoportos korúak esetében az első időpont februárra – az óvodába kerülés időpontjához képest legalább hat hónapra- esik.

Három felosztás szerint csoportosítottuk:
- Kreativitás jellemzői
- Szociális képességek jellemzői
- Intellektuális képességek jellemzői

Ezt a csoportosítást azért tartjuk fontosnak, mivel a tehetséggondozó programnak fontos összetevője. Ezek azok a területek, amelyek sarkalatosak a tehetséges gyermekek gondozásában. Hangsúlyozzuk, hogy megfigyeléseink nem csupán a kreativitásra, az értelmi szférára és a szociális képességek jellemzőire terjednek ki, hanem nagyon fontosnak tartjuk a gyermeket hajtó motivációt is.

Természetesen az óvodás gyermeknél a területek nem találhatók meg ennyire tiszta formában. Minden esetben célszerű, hogy a mindennapokban nagyfokú pedagógiai érzékenységgel, belső óvónői megérzéssel, megfigyeléssel.

A leggyakoribb tulajdonságok, amelyek nehézséget okoznak óvónőknek:
•    Erős kritikai érzék, a logika „túlfejlődése”,
•    Fokozott energizáltság, nem tűri a tétlenséget, kicsi az alvásigénye,
•    Makacs, véghez akarja vinni, amit szeretne,
•    Nem foglalkozik azzal, ami nem érdekli,
•    „Megszálott” –ha valami érdekli, nehéz elterelni,
•    Néha nehezen találja meg a közös hangot kortársaival,
•    Egyenlőtlen fejlődés.

A kiválasztás után, óvoda szinten team megbeszélést szervezünk. Alkalmunk nyílik arra, hogy kicseréljük gondolatainkat, megtudjunk a gyermekekről minden olyan információt, ami számunkra és természetesen a gyermekek előnyére fontos lehet. Ezeket a megbeszéléseket igény szerint megismételjük.

A műhelymunkába bevont gyerekek száma: 12 fő, óvodapedagógus: 3 fő

-    Feladatunk a tehetséges gyermekek alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása.

-    A kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, komplex személyiségfejlesztése, gondozása a művészeteken keresztül.

-    Ösztönözni, motiválni kreativitásukat

-    A tehetséges gyermekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, tovább erősítése.

-    Olyan munkaformákat is kidolgozunk, melyek során a gyermekek képessé válnak az együttműködésre, az összedolgozásra; így fejlődnek szociális képességeik, társas kapcsolataik.

-    A gyerekek szabadon dönthetnek arról, részt kívánnak e venni a felkínált foglalkozásokon, avagy nem.

-    A már meglévő vizuális kultúra fejlesztése különböző felkínált technikák, művészeti ágak által.
-    Az óvodapedagógusok megfigyelés alapján kiválasztják a csoportjuk tehetséges gyermekeit.

Megfigyelési szempontok: - motiváltság, kreativitás, kiemelkedő manuális készség és vizuális gondolkodás, együttműködő képesség, feladat iránti elkötelezettség, tolerancia.

-    Az óvodapedagógusokkal havi rendszerességgel esetmegbeszéléseket folytatunk.
-    A szülők tájékoztatása, egyetértése, bevonása a tehetséggondozó programunkba.
-    Változatos, színes, differenciált témákat, technikákat ajánlunk fel a gyerekek számára más művészi területekkel - pl. zene, mozgás, drámajáték - való komplexitásra törekvéssel.
-    Lehetőséget biztosítunk a műhelymunkák során a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezésének, a kreativitás kibontakoztatásának az alábbi módszerekkel:

•    szabad asszociáció,
•    zenére festés,
•    mozgással kísért formaalakítás
•    beszélgetés
•    bemutatás
•    magyarázat
•    segítségadás
•    motiválás
•    dicséret

Speciális célok a tehetséggondozásban:

•    A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása.
A sokféle vizuális technikát megismerve későbbi érdeklődési irányait tudja alakítani. Vegyük körül őket minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak.

•    A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése.
Problémák adódhatnak a pszichomotoros képességek, érzelmi-szociális érettség (egyenlőtlen fejlődés) esetleg motivációs területen is. Mindenképpen olyan hiányosságokat kell a „gyenge” oldalon értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel megakadályozzák. A gyermek esetleges gyenge oldalát szakember segítségével diagnosztizáltuk.

A  képzőművészeti foglalkozások szerencsésen egészíthetik ki az intellektuális irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését akkor is, ha a gyermek ezeken a területeken nem rendelkezik jó adottságokkal.

•    Minden terület fejlesztése.
A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.

•    Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.
A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális téren nem olyan kiváló társa. Ezek a gyerekek általában jó szociális érzékkel rendelkeznek. Ilyenkor mindannyian átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték.

•    A pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása.
Pihenni is meg kell tanulni a gyermeknek. Csak az tud igazán felfrissülni, aki szabad idejében el tudja engedni magát.

A műhelymunka foglalkozásainak felépítése:

1. Motiváció, - a tevékenység kezdeményezése - érdeklődés felkeltése a kihelyezett eszközökkel, mintadarab bemutatásával, verssel, zenével, mozgással.

2. Ráhangolódás az eszköz- és anyaghasználatra. Közvetlen tapasztalatszerzések.

3. „Alkot-lak” műhely tevékenységei

4. Reflexió.

3.  A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt óvodások összefogó jellemzése

A tehetség már korai gyermekkorban megmutatkozhat: mint lehetőség!
Az ábrázoló tevékenységek iránti vonzódásban a kifejezőkészség gyorsabb fejlődésében, egyéni látásmódban, színvilágban, stb.

Tehetséggondozó műhelymunkánkba olyan 4,5,6,7, éves gyermekek / 6 lány, 6 fiú / vesznek részt, akiknek finommotorikája, szem-kéz koordinációja kiemelkedő, képes az összpontosításra, az együttműködésre, megfelelő szociális és motivációs szinttel rendelkeznek. A vizualitás területén átlag feletti, valamint átlagot meghaladó speciális képességekkel, egyéni vizuális önkifejezéssel rendelkeznek.  

A gyerekek az óvodai csoportjaikban napi tevékenységekbe ágyazva örömmel vesznek részt ábrázolás- kézimunka- művészi tevékenységekben, rendkívüli adottságaik segítségével gyakran kiemelkedő alkotásokat hoznak létre. Érzelem gazdag, kifejező rajzok, a színekkel, anyagokkal, formákkal való különleges bánásmód jellemzi a gyermekek munkáit. Fogékonyak az újra, a már ismert elsajátított módszereken kívül szívesen próbálkoznak új technikákkal, anyagokkal.
Örömmel végzik el a feladatokat, a feladatok iránt elkötelezettek, kitartóak, türelmesek, sikerorientáltak.  Szociális kapcsolataik fejlettek, szívesen, örömmel működnek együtt társaikkal, a felnőttekkel.

4. A tehetséggondozó műhely 30 órásprogramja

5. A várható eredmények, azok mérésének leírása.

Várható eredmény:
-    vizuális önkifejezés kiteljesedése
-    szívesen és bátran használják a már ismert és új technikai eljárásokat, eszközöket, anyagokat
-    alakul a gyermekek szabad képi és plasztikai önkifejezése
-    megismerkedhetnek kisebbségi hagyományokkal, a hozzájuk kapcsolódó tárgyi eszközökkel, kézműves tevékenységekkel
-    szem-kéz koordináció erősödése
-    látási- tapintási érzékelés, manuális készség erősödése
-    térpercepció erősödése
-    alkotásaikban egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket
-    esztétikai érzékük fejlődik
-    örüljenek saját alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak
-    lehetőség nyújtása a műalkotásokkal való találkozásra
-    önértékelési képességük erősödjön
-    kreativitásuk erősödése
-    a program legfontosabb eredménye az, hogy a gyermekek örömmel tevékenykedjenek, újra és újra alkossanak, próbálják megvalósítani elképzeléseiket.

Mérések leírása:
A mérések alapjául az „Alma matrix junior 3.2.”programot és saját megfigyelési szempontjainkat vesszük figyelembe. A gyermekekről portfólió készül, mely tartalmazza a gyermekek alkotásait, az óvodapedagógusok által leírt folyamatos megfigyeléseket, tapasztalatokat.

Mérési területek megnevezése:
 I. Finommozgások
     1. Szem-kéz koordináció
     2. Ábrázoló tevékenység
     3. Manuális készség
     4. Eszközhasználat
     5. Önértékelés, önkifejezés

II. Érzelmek, motiváció
    1. Reflexiós képesség
    2. Feladattudat
    3. Motiváció

III. Pszichikus funkciók
    1. Érdeklődés
    2. Emlékezet
    3. Képzelet

IV. Érzékszervi szféra
    1. Látásérzékelés
    2. Tapintásérzékelés
    3. Esztétikai érzék

V. Verbális képességek
     1. Beszédmegértés
     2. Kifejezőkészség
     3. Új ismeretek

7. A tehetségműhely munkájának, eredményeinek kommunikálására, annak publikálására készített terv

-    A szülők folyamatos tájékoztatása
-    Óvodapedagógusok folyamatos tájékoztatása
-    „Ovi Galéria”- kiállítás a gyerekek munkáiból
-    Kiállítás szervezése a helyi Művelődési Központban
-    Helyi média tájékoztatása
-    www.szonek.hu
-    Publikáció a tehetséggondozó műhely munkájáról
-    Pályázatok figyelemmel kísérése/ gyermekmunkák/

8. A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítségére vonatkozó tervek.

A műhelymunka sikeres bevezetése után tervezzük a további folytatását a tehetséggondozó programunknak.

Továbbra is célunk: - a tehetséggyanús gyermekek felfedezése, komplex személyiségfejlesztése, gondozása.

Lehetőségeink: pályázatok folyamatos figyelemmel követése.

Óvodánk tárgyi és személyi feltételei biztosítékai a fenntarthatóságnak.